News regarding National Cancer Drug Fund

Opptak: Fremtidens kreftbehandling – hvordan sikre norske kreftpasienter den beste behandling?

28. april arrangerte Oslo Cancer Cluster sammen med LMI, Astra Zeneca og MSD et møte om tilgang til nye kreftmedisiner. Møtet ble strømmet og kan sees i sin helhet her.

På møtet hørte vi innlegg fra flere om hvordan norske pasienter i dag slett ikke har lik tilgang på nye kreftmedisiner.  I tillegg var det paneldebatt, der helsepolitikere fra Ap, Høyre, Krf og Frp deltok for å svare på kritikken mot beslutningsforum og metodesystemet.
Se fullstendig program her.

Dette var det andre møtet i en serie om fremtidens kreftbehandling. Møteserien setter søkelys mot hvordan Norge skal sikre sine kreftpasienter en behandling på høyde med det beste internasjonalt – både i dag og i fremtiden.

Det tredje møtet vil finne sted torsdag 13. august under Arendals-uka med tema persontilpasset kreftmedisin.


 

 

National Cancer Drugs Fund

Oslo Cancer Cluster, the Norwegian Cancer Society and the Association of the Pharmaceutical Industry in Norway join forces in pushing for a new cancer drugs fund. The purpose of the fund is to ensure equal and quicker access to new approved cancer drugs in Norway.

 

A cancer drugs fund would cover the costs of new cancer drugs for public hospitals over a period of two to three years, and would ensure that cancer patients in Norway are given equal and quicker access to new cancer drugs. The fund provides an opportunity to generate Norwegian data regarding the effects of cancer drugs and obtain experience of their use in Norwegian hospitals. This would give the pharmaceuticals authorities a good basis for evaluating the value of each drug and give time for a thorough assessment of whether we want to start using it in Norwegian hospitals.


Equal and quicker access

There are two pressing reasons why such a cancer drugs fund should be established:
Firstly, it will ensure that the same cancer treatments will be available all over Norway. This is not the case today. Secondly, a national cancer drugs fund will ensure that new cancer drugs are taken into use immediately after being approved by the Norwegian Medicines Agency and recommended by expert groups, regardless of health economics and bureaucratic processes.


We want this now because:

Growing knowledge about cancer and cancer treatment results in new medical advances being made all the time. The Norwegian funding scheme for cancer drugs has proven to be poorly equipped to deal with the continuous development and innovation in this area, for two main reasons: Firstly, drugs are funded over the hospitals’ operating budgets, which means that expensive new cancer drugs are not followed up by fresh money in the hospital budgets. Secondly, the Norwegian health authorities often take a long time to consider whether to introduce new drugs in the treatment guidelines, even after a drug has been thoroughly assessed and approved for use by international and Norwegian pharmaceuticals authorities and recommended by oncology expert milieus.

 

In Norwegian:

Oslo Cancer Cluster, Kreftforeningen og Legemiddelindiustriforeningen går sammen inn for et kreftmedisinfond.  Formålet med fondet er å sikre lik og raskere tilgang til nye, godkjente kreftmedisiner i Norge.

Et kreftmedisinfond vil gi offentlige sykehus kostnadsdekning for nye kreftmedisiner over en to-  til tre-års periode og vil sikre kreftpasienter i Norge lik og raskere tilgang til ny kreftmedisin. Fondet gir mulighet til å generere norske data for effekt og samle erfaring fra bruken av legemiddelet ved norske sykehus. Dette vil gi legemiddelmyndighetene gode forutsetninger til å evaluere verdien av hvert enkelt legemiddel og gi tid til en grundig vurdering av om vi ønsker å ta det i bruk på norske sykehus.

Lik tilgang og raskere tilgang
Det er to svært presserende grunner til at et slikt kreftmedisinfond bør komme på plass:
For det første vil dette samme kreftbehandling over hele landet. Det er ikke realiteten i dag. For det andre vil et nasjonalt kreftmedisinfond sikrer at nye kreftmedisiner tas i bruk umiddelbart etter godkjenning fra Legemiddelverket og anbefaling fra faggruppene, uavhengig av helseøkonomiske og byråkratiske prosesser.

Bakgrunnen for at vi ønsker dette nå:
Økende kunnskap om kreft og kreftbehandling, fører til stadig nye medisinske fremskritt. Det norske finansieringssystemet for kreftmedisiner har vist seg lite egnet til å håndtere den kontinuerlige utviklingen og nyvinningene innen dette området, basert på to sentrale problemstillinger: For det første er finansieringen av legemidlene lagt til sykehusenes driftsbudsjetter, det innebærer at nye og kostbare kreftmedisiner ikke følges opp med nye penger på sykehusbudsjettene. For det andre bruker norske helsemyndigheter ofte lang tid på å vurdere om nye medisiner skal få en plass i behandlingsretningslinjene, selv etter at medikamentet er grundig vurdert og godkjent for bruk av internasjonale og norske legemiddelmyndigheter og anbefales av de onkologiske fagmiljøene.