News regarding Oslo Cancer Cluster

Statsbudsjettet 2024

Her er de viktigste sakene i statsbudsjettet 2024 for Oslo Cancer Clusters medlemmer.

Vi har sett nærmere på statsbudsjettet for neste år, og funnet disse lyspunktene for våre medlemmer.

Ekstra til tidligfase

En gründerpakke på 220 millioner kroner ligger ligger bakt inn i statsbudsjettet. 70 millioner av disse kronene skal gå til å styrke Innovasjon Norges ordninger for etablerere og vekstselskap. I tillegg foreslår regjeringen å sette av 150 millioner kroner til investeringer i tidligfasebedrifter gjennom Investinor. Dette er gode nyheter, mener Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster.

– Offentlig støtte og såkornmidler er et viktig element i å utvikle ny norsk helsenæring, og satsingen er velkommen!

En liten justering og påminnelse er likevel på sin plass.

– Samtidig, med tanke på nye bioteknologiselskap innen kreft, trengs en kraftigere innsats om vi skal lykkes med å tiltrekke og utvikle ideene. Lange utviklingsløp krever betydelig risikoavlastende kapital i tidlig fase. For eksempel hentet nylig radiofarmasiselskapet ArtBio inn 250 millioner kroner bare på en første investeringsrunde, sier Ketil Widerberg.

Les mer om ArtBios første investeringsrunde i MedWatch.

Persontilpasset medisin

Et tilskudd på 110,9 millioner kroner foreslås videreført fra 2023 til persontilpasset medisin. Tilskuddet finansierer blant annet etablering og drift av nasjonalt genomsenter, infrastruktur for presisjonsdiagnostikk (InPred) og det nasjonale kompetansenettverket innenfor persontilpasset medisin (NorPreM). Ketil Widerberg mener at det er gledelig at persontilpasset medisin blir prioritert videre til neste år.

– Persontilpasset medisin er viktig for pasienter, som slipper mange bivirkning og får effektive medisiner. Det er også et område der vi i Norge er i forskningsfronten, har et innovativt samarbeid i det offentlig-private konsortiet CONNECT, og har lovende oppstartsfirmaer som Zelluna Immunotherapy og andre i vårt økosystem.

Les mer om CONNECT på konsortiets hjemmeside.

I en helhetlig satsing på persontilpasset medisin, er diagnostikk og spesielt gentester vesentlige ingredienser.

– Gentester burde satses på i større grad. 

Kartlegger helsekatapult

Tilskuddene til testfasiliteter for oppstartsbedrifter skal økes som et ledd i regjeringens politikk for en grønn omstilling av norsk næringsliv. Konkret vil det si 26 millioner kroner mer til testfasiliteter gjennom Sivas katapultordning i 2024.

Per i dag finnes fem sentre under katapultordningen. De dekker produksjonsteknologi, materialteknologi, digitalisering, hav og marin teknologi og fornybar energi. Det finnes ikke noe eget katapultsenter for helse, men helse var blant fire prioriterte områder i forprosjekter som ble gjennomført i 2019/2020 for ny utlysning av ordningen. I regjeringens veikart for helsenæringen, som ble lansert i august, ba regjeringen Siva, i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge, om å utrede hvordan helsenæringen i større grad kan få nytte av katapultordningen. Nå øremerkes to millioner statsbudsjettkroner til en slik kartlegging, som del av de nevnte 26 millionene til testfasiliteter. Ketil Widerberg er glad for det.

– Vi er glade for at helsekatapult blir prioritert, og ser frem til å jobbe med de andre helseklyngene for å realisere potensialet for at norsk forskning skal kunne bli til helsenæring og fremtidige industrieventyr.

Totalt får ordningene Norsk katapult og Grønn plattform 214,3 millioner kroner i 2024.

Regjeringens pressemelding kan leses her.

Helsenæring som eksport

Regjeringen foreslår å sette 94,7 millioner kroner inn på å fremme norsk eksport i 2024. Det er en økning på 45 millioner kroner, som et ledd i eksportreformen Hele Norge eksporterer, der helsenæring er ett av årets to nye satsingsområder, som blir lansert av regjeringen i løpet av høsten.

Budsjettpengene går først og fremst til Innovasjon Norges internasjonale satsinger, stiftelsen Norwegian Energy Partners (Norwep), arbeid med eksportprogrammet og profilering. De ulike eksportsatsingene presenteres som prosjekter i denne posten, og har ikke fått øremerkede midler.

Nasjonal kreftstrategi

Til neste år vil regjeringen presentere en oppdatert kreftstrategi, som også skal tre i kraft til neste år. Det følger ingen budsjettmidler med.

I den nye strategien skal ny kunnskap på kreftområdet ivaretas, samtidig som de fem overordnede målene videreføres fra nåværende strategi:

 • Norge skal bli et foregangsland for kreftforebygging
 • Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp
 • En mer brukerorientert kreftomsorg
 • Flere skal overleve og leve lenger med kreft
 • Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende

– Vi mener det er viktig å se på hvordan vi samarbeider for å nå målene, sier Ketil Widerberg.

Han understreker at ulike samarbeid må være en del av selve strategien.

– Vi har flere etablerte samarbeidsarenaer som vi må videreutvikle, som den norske mission huben, CONNECT-samarbeidet på presisjonsmedisin, og helseklyngesamarbeidet. Det er også rom for bedre samarbeid mellom norske og internasjonale institusjoner, mellom offentlige og private aktører, og på tvers av nasjonale siloer. Hvordan vi samarbeider må være en integrert del av en kreftstrategi – og en mulighet til å få til mer uten flere budsjettkroner, sier Ketil Widerberg.

Les mer om den norske mission huben på cancermission.no.

Ny helseteknologiordning

Helse- og omsorgstjenestene skal bli enklere og mer brukervennlige. Derfor foreslår regjeringen 150 millioner kroner til en ny helseteknologiordning, og 100 millioner kroner til utvikling av digital samhandling i helse- og omsorgssektoren. En helseteknologiordning skal gi kommunene drahjelp for å investere i og ta i bruk helseteknologi. Kommunene kan søke om tilskudd for å skaffe digitale løsninger og finne leverandører.

– For kreftpasienter betyr det mye hva slags teknologi som er tilgjengelig der de bor, for å få en effektiv oppfølging etter kreftsykdom. Vi ser derfor frem til at en satsing på helseteknologiordning vil kunne bidra til bedre oppfølging av pasientene.

Til grunn ligger en ramme på 1,25 milliarder kroner over seks år for å gjennomføre de nasjonale tiltakene for digital samhandling. Her gjelder det å bruke pengene smart, og etablere det vi mangler innen helseteknologi.

– For å gjøre bruk av ny teknologi i helse, mangler vi etablerte prosesser, budsjetter og samarbeid om helseteknologi, slik som vi har på legemidler. Spesielt blir dette tydelig for digitale løsninger, sier Ketil Widerberg.

Andre kreftrelaterte bevilgninger

 • Tarmkreftscreeningprogrammet fortsetter med videreførte 215,1 millioner kroner.
 • Hjemmetest i livmorhalsprogrammet får 26 millioner kroner i 2024.
 • Hudkreftstrategien og UV-nettverket får 2 millioner kroner ekstra, som blant annet skal gå til oppmerksomhetskampanjer.

 

Vite mer om statsbudsjettet 2024? Du finner alle budsjettdokumentene på regjeringen.no.

 

SurViva joins Oslo Cancer Cluster

Meet the newest member of Oslo Cancer Cluster – SurViva, a Norwegian consultancy providing quality guidance for life science companies.

“Cancer research is one of SurViva’s strategic areas of focus, as this is an area where Norway clearly has the potential to develop innovative treatments and value-creating businesses. SurViva is joining Oslo Cancer Cluster to offer our comprehensive Quality package enabling businesses to more efficiently turn great science into lifesaving products,” said Astrid Hilde Myrset, CEO of SurViva.

SurViva is a small Norwegian consultancy offering services including quality assurance (QA) and customised digital quality management systems (eQMS) to health start-ups.

“Quality assurance and the establishment of a quality management system may represent a significant hurdle for small developing companies. Historically, the solution for the individual company has been to employ a QA in a 100% position. A newly hired QA is often alone, may have limited experience, and can easily end up creating resource-intensive systems that can grow out of proportion and require an unnecessary amount of time and expense for the company,” said Myrset.

Focus on quality

SurViva works to grow a pool of quality expertise available for several companies in parallel, to accelerate product development and promote industrial growth.

“In this way, the individual company can get started with its quality system at the right time and have flexible access to qualified resources at any time throughout the development process. When desirable, own QA personnel may be hired, and by having access to a competence pool, it will be easier to make smart choices based on shared experiences and expertise,” said Myrset.

Helping developing companies

SurViva became a member of Oslo Cancer Cluster in September 2023 to contribute to the organisation’s vision of accelerating cancer treatments and diagnostics that improve patients’ lives.

“We think our vision is very well aligned with Oslo Cancer Cluster’s vision. Our Quality package will save time and costs for developing companies, and thus enable accelerated development of new cancer treatments,” said Myrset.

 

New research on genetic risk and breast cancer

How a simple saliva test can reveal the risk of breast cancer in the Norwegian population.

A study by the University of Oslo, Oslo University Hospital and OÜ Antegenes looking into Polygenic Risk Scores (PRS) and breast cancer in Norway was recently published in the journal MDPI Cancer. PRS technology is a type of genetic test that can reveal an individual’s risk of developing cancer.

“The study was initiated to assess the possibility of using a combination of genetic markers for a given woman here in Norway to predict the risk of developing breast cancer over her life,” said Eivind Hovig, Professor at the Department of Bioinformatics at the University of Oslo, and one of the co-authors to the article.

Early detection

Every year, there are close to 4 200 new breast cancer cases and almost 600 deaths from breast cancer in Norway, according to reports from the Norwegian Cancer Registry. Early detection is crucial for survival, but almost 40 per cent of breast cancer cases are not diagnosed at an early stage.

“The results indeed indicate that it is entirely feasible to apply such a predictor meaningfully in a Norwegian context,” said Hovig.

Personalised screening

Current breast cancer screening in Norway is implemented for women at age 50-69, but approximately 20 per cent of breast cancer cases are diagnosed in younger women. These tests can potentially be used to identify younger women with a higher risk and lead to a more personalised screening approach.

“As the application of such a predictor may have implications for management of patients with high risk scores, it may lead to different screening strategies and a better understanding of the risk profiles of these patients,” added Hovig.

The PRS test used in the study was developed by the Estonian company Antegenes. The study was conducted as a part of AnteNOR, a project that investigates how PRS can be implemented for prevention and early detection of breast cancer in Norway.

A roadmap for the health industry

How will Norway commercialise research and turn health into a green export success?

The roadmap for the health industry was released today by Ingvild Kjerkol, Minister of Health and Care Services, and Jan Christian Vestre, Minister of Industry, Trade and Fisheries. The roadmap includes 12 focus areas and 41 actions, which the two ministries have worked together with industry to identify.

Commercialising research

One of the focus areas is testing and piloting of novel health solutions.

“We will become better at commercialising research results and create industry. We want the state to contribute considerably more so companies have access to testing facilities, so they can develop their solutions. We will develop the catapult scheme for the health industry,” said Vestre.

Today there is no health catapult in Norway. SIVA, the Research Council of Norway and Innovation Norway will now investigate how the health industry can better utilise the catapult scheme.

“The health clusters are ready to contribute! Based on work we did in 2019 and 2020, Oslo Cancer Cluster, Norwegian Smart Care Cluster and Norway Health Tech have set up Health Catalyst, a national arena for developing, testing and piloting novel solutions in health. Among other things, we have signed an agreement to collaborate with Nortrials,” commented Ketil Widerberg, general manager of Oslo Cancer Cluster.

A green export opportunity

In 2021, the Norwegian health industry had a total turnover of NOK 65 billion, where NOK 22 billion came from export alone, according to a Menon Economics report (2023).

“The health industry has a natural place in a low emission society. We believe we can increase the export from the health industry considerably, and this will contribute to solve global challenges and create workplaces in our own country,” commented Vestre and added there will be additional funding for this.

The Norwegian health industry is united through the clusters and is ready to contribute as the government launches this historical investment.

“When we work with pharma and biotech, we create green workplaces. We work to establish national production, local testing, and precision medicine, which will shorten value chains, as well as decrease transport and logistics,” commented Widerberg.

A supercluster is needed

The Norwegian clusters were also mentioned especially for their ability to facilitate collaboration and knowledge transfer between large and small companies, and research environments – which will strengthen the success of Norwegian export.

“We want to clarify that the three internationally renowned, National Centres of Expertise (NCE) clusters in health, including Oslo Cancer Cluster, Norwegian Smart Care Cluster and Norway Health Tech, wish to unite into a supercluster.

“We hope the revised cluster programme builds on an understanding that all parties must contribute to the development and financing of the clusters to make public-private collaboration a reality,” commented Widerberg.

Towards a Cancer Mission?

Kjerkol also mentioned several actions that will make a big difference for the development of cancer therapeutics and diagnostics in Norway. These include:

 • Securing that research milieus in the private and public sector get guidance on clinical studies
 • Developing the Directorate for Medical Products
 • Facilitating access to health data for the health industry
 • Investing in clinical studies and personalised medicine
 • Creating a strategic arena for dialogue between health authorities and industry

“Oslo Cancer Cluster is delighted that input we have made over the last two years towards public policy are taken seriously in this roadmap, but there is still work to do. Our project CONNECT shows the opportunities of public-private collaboration in implementation of precision medicine including regulatory innovation. We applaud that the government wants to build on this.”

“We believe these combined efforts represent the first steps towards Norway making its mark internationally and are a contribution to the European Mission on Cancer,” said Widerberg.

Oslo Cancer Cluster has set up a hub to pursue the EU’s Cancer Mission nationally, together with the Research Council of Norway, the Cancer Society and several other key players.