BIlde av hytte

Hva er viktigst, hytta eller helsen?

This opinion piece was originally published in Aftenposten on 25 June 2020. Scroll down for a version in English.

Deaktiver Smittestopp-appen med en gang – med god samvittighet, skriver Joacim Lund. Han bør heller ha dårlig samvittighet.

Smittestopp-appen samler inn bevegelsesmønstre for å spore spredningen av covid-19. Personvern står høyt, og derfor bør vi ta det alvorlig når Datatilsynet protesterer mot appens datalagring og datahåndtering. Ved stans av datainnsamling brukte kun 11 prosent av Norges befolkning den. Det er langt under de nødvendige 50 prosent for å få en reell sykdomsoversikt.

Dette står i kontrast til det at store deler av oss bruker Google Maps, som også samler inn lokasjonsdata, så vi finner køfri vei til hytta.

Hva er viktigst, hytta eller helsen? Kan vi kombinere godt personvern og tillit til myndighetene for å se effekten av og begrense tiltakene mot covid-19? Folkehelseinstituttet og Simula gjorde en fantastisk jobb med Smittestopp. Appen bør utvikles med bedre sikkerhet og anonymisering, men det å ønske Smittestopp død er feil. Å samle inn og dele data for vår felles helse er viktig, i umiddelbare kriser som covid-19 og mot samfunnsutfordringer som kreft.

Smittestopp er død. Lenge leve Smittestopp.


What is more important: your holiday cabin or your health?

Deactivate the app Smittestopp at once – with good conscience, Joacim Lund writes in Aftenposten. This should rather give him a bad conscience.

The app Smittestopp collects people’s movement patterns to track the spread of covid-19. Privacy is important, and that is why we should take it seriously when The Norwegian Data Protection Authority (DPA) protests against the app’s storage and handling of data. Only 11 percent of Norway’s population used the app, when the data collection was stopped. That is far from the necessary 50 percent to get a real overview of the spread of the disease.

This is in contrast to the fact that many of us use Google Maps, which is also collecting location data, so that we can find the quickest way to our holiday cabins.

What is more important, the holiday cabin or our health? Can we combine good privacy and trust in government to see the effect of and limit the measures against covid-19? The Norwegian Institute of Public Health and Simula did a fantastic job with Smittestopp. The app should be developed with better security and anonymization, but to wish Smittestopp dead is wrong. To gather and share data for our common health is important, in immediate crises like covid-19 and against societal challenges like cancer.

Smittestopp is dead. Long live Smittestopp.

Bilde av evaluering av bioteknologiloven

Research on gene-edited embryos allowed

Important cancer research into gene-edited human embryos will now be possible in Norway

Research on gene-edited human embryos will now be allowed in Norway, after a majority agreement has been reached among parties in the Norwegian Parliament. The news was given at a press conference on Thursday, when representatives from the three political parties Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet and Sosialistisk Venstre presented the amendments to the Biotechnology Act (“bioteknologiloven”). This is the act relating to the application of biotechnology in medicine.

The changes to the Biotechnology Act are good news for cancer patients and researchers, as they allow for research into gene-edited human embryos. This will give us important knowledge about how cancer arises and how to develop effective treatments against cancer.

Oslo Cancer Cluster gave input to these changes, during a hearing on 6 February 2020 at the Ministry for Health and Care Services. We emphasised that it is important that the regulations are in line with technological developments to promote research, so that we in the future have improved access to personalised cancer diagnostics and treatments.

“These are important changes to promote cancer innovation in Norway. It will help accelerate research into new cell therapies, which will benefit cancer patients both here in Norway and abroad,” said Ketil Widerberg, general manager of Oslo Cancer Cluster.

Gene technology is an important area in cancer research, with many recent break-through discoveries. By gene-editing human embryos, researchers can develop personalised cancer treatments and diagnostics.

Cell division in embryos and uncontrolled cell division in cancer cells is regulated by the same genes. That is why research on gene-edited human embryos will give us valuable knowledge about genetic diseases like cancer.

Gene technology can be used to create genetic changes and give us more knowledge about cell division. For example, researchers can insert genetic markers in DNA and follow the cell’s development from stem cell to cancer cell. They can also produce mutations in an embryo and study how cancer develops at an early stage.

You can read more about cancer research and gene-editing on the Cancer Research UK Science Blog.

It is important to note that the embryos used for research and gene-editing are not allowed to be implanted in a female uterus for pregnancy. This is in line with the current Swedish regulations on gene-edited human embryos.

The fact that gene-editing human embryos will be allowed in Norway means that we can attract world-class cancer clinical studies and deliver new personalised treatments to cancer patients.

The Norwegian Parliament (“Stortinget”) will officially vote on the amendments on 26 May 2020 and we will follow any further developments closely.

Sign up to our monthly newsletter

 

Helsenæringens Verdi 2020

Helsenæringens verdi 2020

Helsenæringen er en dobbel mulighet for Norge: næringen kan løse mange av våre helse- og omsorgsutfordringer de neste tiårene og samtidig bli en av våre største næringer, med eksport til et globalt marked.

Den norske helsenæringen hadde en samlet omsetningsvekst på 4,7 prosent i 2018. Rapporten dokumenterer at denne veksten særlig var drevet av store selskaper i den norske helseindustrien. Bedriftene i alle bransjene i helsenæringen rapporterer om ytterligere vekst 2019, noe som resulterer i et vekstestimat for næringen som helhet på 6,2 prosent for 2019 – dette er høyere enn næringens gjennomsnittlige årlige vekst for de siste ti årene.

Bedriftene rapporterer samtidig om svært sterke forventninger til treårsperioden fra 2020 til 2022. Bedriftenes egne vekstprognoser for disse årene er imidlertid hentet inn før Koronakrisen utviklet seg til en global krise. Det er av den grunn svært høy usikkerhet knyttet til disse prognosene.

Koronakrisen er en «helsekrise». Dette gjør at krisen påvirker helsenæringen med en langt større variasjon mellom bransjer og segmenter enn for andre næringer. I rapporten redegjøres det både for segmenter i helsenæringen som aldri har opplevd høyere etterspørsel og aktivitet enn nå under Koronakrisen samt for bransjer og segmenter som har tilnærmet stoppet helt opp.

Den norske helsenæringen fremstår som godt forspent for videre vekst også i etterkant av Koronakrisen. Krisen har bidratt til å rette fokus på beredskap og innenlandsk produksjonskapasitet. En trend mot dette er ventet å styrke selskaper og produksjonsland som kan levere kvalitet, profesjonalitet og trygghet for leveranser, også i krisesituasjoner. Dette er en trend som bør kunne gagne Norge og norske helsebedrifter, både produsenter av legemidler eller medisinsk teknologi så vel som leverandører av helsetjenester.

Helsenæringens verdi 2020 dokumenterer at det er særlig er to ting bedriftene etterspør for å sikre videre vekst,

  • Markedstilgang – bedriftene i helsenæringen, både industri- og behandlingsbedriftene, trekker frem tilgang til offentlige anbud og konkurranse på like vilkår som den største flaksehalsen for videre vekst. Det er særlig mindre bedrifter og selskaper med inntekter fra både inn- og utland som opplever tilgangen på offentlige anbud som dårlig.
  • Skaleringskapital – det trekkes frem av et flertall av bedrifter at de savner støtteordninger som er innrettet mot skalering og internasjonalisering

Se lanseringen av Menon-rapporten

Les rapporten Helsenæringens Verdi 2020

Aktørene som står bak Menon-rapporten:

arrangørers logo

Ketil Widerberg, general manager, Oslo Cancer Cluster

Health clusters to help against corona pandemic

Let the health industry contribute to the fight against COVID-19!

This week, Abelia wrote a letter to the Minister of Health and Care Services and the Minister of Trade, Industry and Fisheries, appealing that they use the Norwegian health industry against the corona pandemic.

The corona pandemic has put Norway and its health services in an extraordinary situation. The health industry will play a central role in how this pandemic is handled. There will be a need to think of new ways to deliver health services, in order to alleviate the health sector in the long and short term.

Health tech companies can meet this need by delivering innovative solutions, but we need to utilise this potential quickly and efficiently. A strategic collaboration between the public health services and the up-and-coming health tech companies can achieve this.

Abelia, Oslo Cancer Cluster and the other Norwegian health clusters are uniquely positioned to connect and mobilise members of the health industry. A fast-working advisory council could help to look at the needs the corona crisis creates, to discover innovative solutions, and to identify relevant market opportunities for Norway.

“The corona pandemic has shown the important role the health industry has. Now more than ever, it is crucial to use and understand health data, to implement novel digital solutions in our health services and to speed up drug development times,” said Ketil Widerberg, general manager, Oslo Cancer Cluster.

The proposal in the letter is to assemble an advisory council consisting of representatives from the Norwegian health clusters (Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech, The Life Science Cluster and Norwegian Smart Care Cluster) in close collaboration with the governmental funding bodies (Innovation Norway, the Research Council of Norway and SIVA).

Sign up to our monthly newsletter